نوبخت صورت مساله را پاك مي كند
ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٦/٢۳  کلمات کلیدی:

 دكتر نوبخت نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي و دبيركل حزب اعتدال و توسعه در نشست عمومي دبيران اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويي سخناني ايراد كرد كه طرح پرسشهايي را ضروري ميسازد.
وي در سخنراني خود ميگويد كه كشور را با اقليت يا اكثريتي خاص نميتوان اداره كرد. بنابراين ميتوان پرسيد كه پس با چه چيز ميتوان اداره كرد؟
در اين موضوع هيچ ترديدي نيست كه در هيچ جامعه اي اقليت قادر نخواهد بود براي هميشه به اداره امور جامعه بپردازد و اين حق اكثريت است تا جامعه خود را آنچنان اداره كند كه مي پسندد.
تجربه كشورهاي مختلف جهان نشان مي دهد كه اصولاً اين اكثريت است كه به بهترين نحوي ميتواند به اداره امور پرداخته و جامعه اي پويا و پيش رونده بسازد.
براين اساس مسلم است كه بايد امور را طبق نظر اكثريت و خواست افكار عمومي اداره كرد. حال اگر اقليتي اين حق را به رسميت نشناخته و با كارشكني
حركت طبيعي جامعه را سد سازد، آيا اين امر دليلي است بر ناكارآمدي يك اصل فراگير و جهاني؟! در چنين شرايطي آيا بايد صورت مساله را پاك كرد و يا آنكه به رفع موانع پرداخت؟
.......................................................
قرار است حزب اعتدال و توسعه براي انتخابات مجلس هفتم در استان گيلان ليست جداگانه اي منتشر كند.
با توجه به اينكه دكتر نوبخت دبيركل حزب اعتدال و توسعه پيش از اين گفته است كه خود را كانديداي انتخابات مجلس نخواهد كرد، هنوز مشخص نيست كه ليست اين حزب در رشت و ساير شهرهاي گيلان شامل چه اشخاصي خواهد بود، هر چند برخي،  از احتمال كانديداتوري علي دانشمندي رئيس خانه جوان رشت  خبر ميدهند. دانشمندي از نزديكترين چهره هاي سياسي نزديك به دكتر نوبخت است. دانشمندي اخيراً تلاش فراواني براي جذب نيروهاي سياسي و مطبوعاتي استان در خانه جوان رشت كرده است.
شايان ذكر است حزب اعتدال و توسعه براي انتخابات شوراها نيز در رشت افرادي را تحت حمايت خود قرار
داده بود اما اين كانديداها نتوانستند به شورا راه يابند.