بشقاب ايراني در انتظار برنج پاكستاني!(2)
ساعت ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۸/٦  کلمات کلیدی:

 واقعيت آن است كه مشكل چاي در گيلان، چنان وقت برخي مسئولان محلي را فرا گرفته است كه آنها توجه چنداني نسبت به برنج نشان نداده و از بحراني كه ممكن است اقتصاد گيلان را دچار فشارهاي مضاعفي سازد، غافل مانده اند!
اما در اين ميان بنظر ميرسد وزير جهاد كشاورزي ابعاد خطري كه برنج داخلي را تهديد ميكند دريافته و طي نامه اي به رئيس جمهور نسبت به حجم واردات برنج كه ممكن است بازار برنج داخل را با ركود مواجه كرده و شاليكاران را در تنگناي گسترده اي بگذارد، هشدار ميدهد.
وزير جهاد كشاورزي در نامه اي به رئيس جمهور مي گويد كه با وجود افزايش توليد داخلي برنج به ميزان 2/2 ميليون تن، قاچاق 150 هزار تني و واردات 400 هزار تني توسط تعاوني هاي مرزنشينان، وزارت بازرگاني نيز قصد دارد 500 هزار تن برنج وارد كند كه اين مساله با توجه به نياز داخلي موجب 587 هزار تن مازاد برنج در بازارهاي كشور خواهد شد، امري كه بي گمان مشكل ديگري را بر اقتصاد كشاورزي ايران تحميل خواهد كرد.
براين اساس اكنون لازم است تا در زمينه برنامه دولت براي واردات 500 هزار تني برنج خارجي تجديد نظر صورت گرفته و از اين ميزان به مقدار قابل توجهي كاسته شود. چرا كه وقتي به دليل افزايش توليد گندم داخلي، ميزان واردات آن كاهش مي يابد، چرا نبايد در مورد برنج چنين اقدامي صورت گيرد!
بي گمان نجات برنج گيلان به تلاش و توجه بيشتري نيازمند است تا بشقابهاي ايرانيان همچنان از برنج داخلي پر شود نه از برنج پاكستاني و ...