اعاده امنيت
ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱/٢٥  کلمات کلیدی:
پس از سقوط رژيم صدام و فروپاشي ساختارهاي جامعه كه بسياري از آنها نقشي اساسي در حيات يك جامعه دارند، تشنج و بي قانوني بسياري از مناطق عراق را فراگرفت و بر اثر بي توجهي نيروهاي ائتلاف به اين موضوع، آسيبهاي فراواني به ساختارهاي عراق و شهروندان آن وارد آمد.
اكنون با توجه به اين موضوع كه حتي آمريكا و انگليس نيز اعلام كرده اند كه نيروهاي آنان در عراق وظيفه حفظ امنيت شهري را بر عهده ندارند، ضروري مينمايد تا زمان تشكيل دولت از سوي مردم در اين كشور، ضمن تلاش مردم از سازمان ملل كمك گرفته شده و اعاده امنيت گردد. امري كه ميتواند نقش از دست رفته سازمان ملل متحد را نيز احياء سازد.
آنچه مسلم است ادامه هرج و مرج در عراق، نه تنها موجب خسارتهاي فراواني به اين كشور ميشود بلكه امنيت منطقه را نيز با تهديد مواجه كرده و اثرات سويي بر اقتصاد كشورهاي پيرامون خواهد گذاشت.
براين اساس هشدار دلسوزان را بايد جدي گرفت و تا دير نشده براي عراق بحران زده و پرآشوب فكري كرد.