مسابقه اي براي تخريب محيط زيست
ساعت ٩:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۳/٢۳  کلمات کلیدی:

  در حالي هفته محيط زيست سپري ميشود كه كه حساسيت عمومي ايرانيان در مواجهه با مشكلات زيست محيطي در حد قابل قبولي قرار ندارد.
واقعيت آنست كه ما بشدت و در مسابقه اي بي سابقه، محيط زيست خود را آلوده مي كنيم . بدون آنكه به اثرات چنين تخريبي در آينده و حتي در حال حاضر توجه نشان دهيم.
آلودكي آب و هوا، كاهش سطح جنگلها، آلودكيهاي صوتي و توليد انبوه و دفع غيراصولي زباله از مواردي هستند كه محيط زيست را تهديد مي كنند اما با وجود هشدارهاي دائمي هنوز روند اين تخريب و آلودگيها همچنان ادامه دارد.

اكنون اين سوال مطرح است كه چرا وقتي سيب زميني چند توماني گران ميشود تمامي افكار عمومي و رسانه ها را معطوف خود ميسازد اما مرگ تدريجي محيط زيست در رودخانه ها، در درياها و در جنگلها كمتر انعكاسي را باعث ميشود؟ 
آيا عوارض خسارات ناشي از تخريب محيط زيست بسيار بيشتر و موثرتر از افزايش قيمتها بر زندگي مردم نيست؟