افغانيهاي مقيم گيلان به كشورشان برميگردند
ساعت ٩:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٤/۱٩  کلمات کلیدی:

 108 نفر از افغانيهاي مقيم گيلان به صورت داوطلبانه به كشورشان اعزام ميشوند.
اين عده با حضور تيم سيار كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل فردا عازم افغانستان خواهند شد.
گزارش كامل اين اعزام و ساير اطلاعات در خصوص پناهندگان افغاني ساكن در گيلان را در اولين فرصت خواهم نوشت.