در فقدان هويت بومي
ساعت ٢:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٦/۳۱  کلمات کلیدی:

آمارهايي كه اخيراً منتشر شده اند، حكايت از آن دارند كه ميزان سرقت وسايل و تجهيزات برق در گيلان رو به رشد گذاشته و اين استان همچنين بيشترين ميزان افزايش سرقت تجهيزات آب را بين استانهاي كشور دارد.

اينكه افزايش ميزان سرقت تجهيزات آب و برق در گيلان نشانه چه چيزي ميتواند باشد، نيازمند پژوهشي عميق و وسيع است اما مسلم است كه اكنون گيلان با مسايل جديدي مواجه شده كه اگر به درستي شناخته و ارزيابي نشوند، ميتوانند در آينده ابعادي فراگير بيابند.
واقعيت آن است كه گيلان با وجود سابقه فرهنگ مترقي خود، دچار چالشهايي شده كه اثرات آن را به وضوح ميتوان در بروز برخي ناهنجاريها مشاهده كرد. براين اساس به نظر ميرسد كه علاوه بر مشكلات اقتصادي، كمرنگ شدن هويت گيلاني در پيدايش چنين فرايندي بي تاثير نبوده است.

بنابراين براي زدودن آثار منفي توسعه چاره اي جز تقويت پايه هاي فرهنگ بومي وجود ندارد. امري كه متاسفانه در گيلان چندان به آن توجه نميشود.