استاندار گيلان خواستار تعديل نرخ چاى شد
ساعت ۳:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٧/٤  کلمات کلیدی:

استاندار گيلان باارسال نامه اى به وزير جهادکشاورزى خواستار تعديل نرخ
چاى سال۸۲ براى تسريع در انتقال دين کارخانجات چاى شد.
مسعود سلطانى فر" در اين نامه با اشاره به روند معمول افزايش نرخ پايه
نمونه هاى آزمايشگاهى محصول چاى در سالهاى۷۹ ت۸۱ا، پيشنهاد محاسبه قيمت
چاى تحويلى کارخانجات به تشکلها درسال۸۲ را براساس هزينه هاى واقعى توليد
اين محصول ارائه کرده تا کارخانجات چاى مسير انتقال دين خود به تشکلها و
اجراى مصوبات دولت را با سرعت بيشترى طى کنند.
براساس مصوبات دولت کارخانجات چايسازى فقط پس از انتقال دين و تسويه
حساب تسهيلات دريافتى گذشته مىتوانند از تسهيلات يارانه اى سال جارى استفاده
کنند و براى انجام اين کار تنها تا هشتم مهرماه مهلت دارند.
براساس مصوبه دولت کارخانجات چايسازى شمال کشور بايستى تا مهلت تعيين
شده ديون خود را بابت تسهيلات دريافتى از بانک تسويه حساب کنند و يا در
قبال آن چاى خشک به تشکلهاى خريدار تحويل بدهند.
در صورت عدم انجام اين کار کارخانه هاى بدهکار هم از دريافت تسهيلات جديد
محروم مىشوند و هم بانک براى وصول طلب خود بصورت قانونى اقدام خواهد
کرد.
استان گيلان داراى۳۴ هزار هکتار باغ چاى است که از برگ سبز چاى آنها در
سال۵۵ ت۶۵ا هزار تن چاى خشک توليد مىشود.
سالانه بيش از يکصد هزار تن چاى خشک در کشور مصرف مىشود.