شوراها و نهادينه شدن مردمسالاري
ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٢/٧  کلمات کلیدی:
اگر چه برخي افراد و گروهها تمايل دارند چنين وانمود كنند كه شوراها در اولين قدم خود هيچ دستاوردي نداشته و كارنامه اي يكسره منفي دارند، اما واقعيت آن است كه جز يكي دو مورد خاص، شوراها نقشي قابل تامل و اميدواركننده در اداره امور شهرها و روستاها ايفا كرده اند.
نگاهي كلي به كارنامه اولين دوره شوراها، تاكيدي براين نكته است كه وجود اين نهاد بهتر از نبودشان بوده و در اهميت آنان همين بس كه مديريت را به ميان جامعه برده و هزاران چهره جديد به ساختار مديريتي كشور معرفي و تزريق شد. اشخاصي كه با تجربه حضور در شوراها، اكنون كانديداهايي براي احراز ساير پستهاي مديريتي هستند.
براين اساس برخلاف برخي گروهها و افراد كه سعي مي كنند نهادهاي برآمده از آراي عمومي را ناكارآمد جلوه داده و هر انتخاب مردم را با اما و اگرهايي روبرو سازند، شوراها در بسياري موارد موفق بوده و راهي را گشوده اند كه بي گمان به نهادينه شدن مردمسالاري كمك خواهد رساند.