آنان كه فرزند زمانه خود نيستند
ساعت ٦:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٤/۱۱  کلمات کلیدی:
براي حضور در عرصه هاي جهاني و پيشرفت چاره اي نيست جز آنكه با درك واقعيات امروز جهان، در اداره امور از روشهايي بهره گرفت كه طي آنها كمترين هزينه و بيشترين منفعت عايد شود. امري كه بي گمان با توجه به خواست مردم تبلور مي يابد.
در اينجا وقتي به درك شرايط زمانه اشاره ميشود، توجه دادن به مقتضياتي است كه هر دوره اي، رعايت آنها را الزام آور ساخته و بي توجهي به آنها موجب عقب ماندگي ميگردد و بر همين اساس است كه امام علي مي فرمايند بايد فرزند زمانه خود شد.
آنچه مسلم است، همگام شدن با زمان و مقتضيات آن هيچگاه به معني دست شستن و فراموش كردن ارزشهاي مورد قبول جامعه نيست بلكه در حقيقت در جهت حفظ آنها است. براين اساس كساني كه ميخواهند با روشهاي كهنه در آينده حضور يابند، فقط موجب فنا شدن همه چيز خواهند شد. موضوعي كه متاسفانه در جامعه ما توسط برخي همچنان ناديده گرفته ميشود.