شعار عليه نمايندگان مجلس

طي چند روز اخير و پس از ارسال نامه 127 نماينده مجلس به رهبر ايران شعارهاي بسيار تندي عليه برخي نمايندگان مجلس بر روي ديوارهاي سطح شهر رشت نوشته شده است.
در اين شعارها، برخي نمايندگان مجلس متهم به سازشكاري، ترسو بودن و واهمه از آمريكا شده اند.
پنج نفر از نمايندگان گيلان اين نامه را امضاء كرده اند.

/ 1 نظر / 2 بازدید