كوتوله هاي اقتصاد گيلان

براساس گفته يك مسئول سازمان جهاد كشاورزي استان، گيلان با توليد ماهانه 3 هزار تن مرغ، 4 درصد از گوشت سفيد كشور را تامين ميكند.هرچند با توجه به جمعيت گيلان، اين مقدار توليد گوشت مرغ نسبت به كل كشور متناسب به نظر ميرسد اما با نگاهي به موقعيت اقليمي و ظرفيتهاي گيلان، ناچيز بودن چنين رقمي بيش از پيش هويدا ميشود.
واقعيت آن است كه استان گيلان ميتواند و بايد گوشت مرغ مورد نياز دهها ميليون نفر را تامين كند. اما اينكه اكنون تنها 4 درصد از توليد مرغ كشور در گيلان انجام ميشود، بيانگر عقب ماندگي عظيمي است كه استان در اين زمينه دارد. هنگامي كه كشورهايي مانند هلند و ايرلند كه مساحتي همچون گيلان دارند، از بزرگترين صادركنندگان مرغ جهان به شمار ميروند، چرا تاكنون گيلان نتوانسته است به چنين موقعيتي دست يابد؟!
از سوي ديگر اكنون اين سوال مطرح است كه چرا با وجود محور بودن كشاورزي در گيلان و لزوم سرمايه گذاري در صنايع مرتبط با اين بخش، گيلان هنوز در زمينه توليد مرغ به مقامي درخور دست نيافته است؟ آيا چنين امري بيانگر آن نيست كه حتي در اين بخش نيز موفق عمل نكرده ايم.
آنچه مسلم است قرار دادن گيلان به عنوان قطب كشاورزي، باعث گرديد تا صنعت در اين استان محدود شده و گيلان به استاني توسعه نيافته تبديل گردد و اكنون پس از سالها نه تنها كشاورزي آن با بحرانهاي متعددي مواجه است بلكه صنايع مرتبط نيز به كوتوله هايي تبديل شدند كه هيچ امتياز و شاخصي در اقتصاد گيلان محسوب مي شوند.

/ 0 نظر / 2 بازدید