رئيس شوراي شهر رشت انتخاب شد

صبح امروز اعضاي جديد شوراي شهر رشت در اولين جلسه رسمي خود رئيس و نايب رئيس اين شورا را انتخاب كردند.
بر اساس خبرهاي رسيده در اين جلسه عاقل منش (كانديداي جناح راست) به عنوان رئيس جديد شوراي شهر رشت انتخاب شد و رئوف حق پرور (كانديداي جناح راست) بعنوان نايب رئيس و وطن خواه (متمايل به كارگزاران) به عنوان خزانه دار انتخاب شدند.
در اين جلسه مودب پور و حسن خواه دو روحاني حاضر در شوراي شهر رشت كه هر دو متمايل به جناح راست هستند به عنوان منشي شوراي شهر رشت انتخاب شدند.
گفتني است از 9 عضو شوراي جديد شهر رشت 5 نفر كانديداهاي گروههاي دوم خردادي بودند اما هيچكدام از آنان بجز يك نفر كه خزانه دار شد نتوانستند مسئوليتي در شوراي جديد بدست آورند. اين مساله سوالي را مطرح ميسازد كه اين 5 عضوي كه از حمايت گروههاي دوم خردادي براي انتخابات شوراها بهره مند بودند در انتخاب رئيس و نايب رئيس چگونه راي داده اند.
از نكات جالب ديگري كه در انتخاب روساي جديد شوراها در گيلان بگوش ميرسد انتخاب ولي زاده به عنوان رئيس شوراي شهر فومن است. ولي زاده صاحب يك كيوسك مطبوعاتي در اين شهر ميباشد.
خبر تكميلي
ـ براي رياست شورا 2 نفر بنامهاي احمد مباحي و محمدحسن عاقل منش نامزد شدند كه هر يك به ترتيب 4 و 5 راي بدست آوردند.
ـ براي نايب رئيس شورا غلامرضا وطن خواه و ابراهيم رئوف حق پرور هر كدام به ترتيب 1 و 8 راي كسب كردند.
ـ براي خزانه داري طهماسب جعفري و غلامرضا وطن خواه به ترتيب 4 و 5 راي را حائز شدند.
ـ براي منشيهاي شورا 3 نفر به نامهاي سيدمجتبي مودب پور، محمد حسن خواه و طهماسب جعفري نامزد شدند كه به ترتيب 5 و 5 و 4 راي كسب كردند.
به اين ترتيب هيات رئيسه شوراي شهر رشت در اختيار اعضاي ائتلاف سبز با گرايش به راست قرار گرفت. با توجه به اينكه 4 نفر اول منتخب شوراي شهر رشت از ليست ائتلاف سبز ميباشند، نفر پنجم كه به اين ليست راي داده غلامرضا وطن خواه (كانديداي حزب كارگزاران در انتخابات شوراها) بوده است. وي به دليل اينكه مدعي رياست شوراي شهر بوده، اما در اين زمينه نتوانست نظر اعضاي اصلاح طلب شورا را به خود جلب نمايد و در پاسخ به آنها به سمت اعضاي محافظه كار شورا تمايل پيدا نمود.
طبق آخرين خبرهاي دريافتي اشخاصي نظير حميدي (شهردار سابق رشت)، انصاري، طهماسبي و الماسي (شهردار اسبق رشت و مديركل مسكن و شهرسازي گيلان) جزء نامزدهاي احتمالي شهرداري رشت ميباشند.

/ 1 نظر / 7 بازدید
محمدرضا

شنيدم وطن خواه كانديداي كارگزاران در انتخابات شوراي شهر رشت به ساير اعضاي مورد حمايت جبهه دوم خرداد در انتخاب رئيس و نائب رئيس شوراي شهر رشت پشت كرد