هشدار بهداشتي

در خبرها آمده بود كه انتشار يك بيماري خطرناك جديد كه همراه با تنگي نفس شديد از نوع ذات الريه است، بسياري از مناطق جنوب شرق آسيا از جمله چين، ويتنام، هنگ كنگ، مالزي و سنگاپور موجب وحشت بسياري گرديده و حتي سازمان بهداشت جهاني به گردشگران نسبت به سفر به اين كشورها هشدار داده است.
براين اساس بسياري از كشورها محدوديتهاي خاصي را در ارتباط با جنوب شرق آسيا اعمال كرده و به منظور جلوگيري از سرايت اين بيماري تنفسي، بهداشت را در اولويت برنامه هاي خود قرار دادند.
با توجه به چنين شرايطي به نظر ميرسد كه ايران نيز بايد پيش از وقوع هرگونه حادثه اي در اين زمينه به اقداماتي دست زده و ضمن ايجاد قرنطينه براي مسافران ورودي به كشور به خصوص از منطقه جنوب شرق آسيا، كليه سفرهاي غيرضروري به اين منطقه را حذف نموده و تا عادي شدن وضعيت اجازه هيچگونه مسافرتي را نداد.
بيگمان تنها در صورت رعايت دقيق موازين پيشگيرانه است كه ميتوان ايران را از عوارض بيماري تنفسي جديد بركنار داشت و از وارد آمدن خسارات مالي و جاني جلوگيري به عمل آورد.

/ 0 نظر / 2 بازدید